MX vs ATV Legends - Husqvarna Pack (中日英韓文版)

THQ NORDIC GAMES GMBH
PS4PS5
 • 線上遊玩需要PS Plus
 • 包含遊戲內購
 • 需要震動功能
 • 最多支援16名加入PS Plus的線上玩家
 • 可在線上遊玩
 • 1到2名玩家
 • 線上遊玩需要PS Plus
 • 包含遊戲內購
 • 需要震動功能
 • 最多支援16名加入PS Plus的線上玩家
 • 可在線上遊玩
 • 1到2名玩家

"發動引擎!購買Husqvarna Pack,感受逼真的越野奔馳體驗!
本組合包內含下列車款:

Husqvarna TC 125 MX
Husqvarna TC 250 MX
Husqvarna FC 250 MX
Husqvarna FC 450 MX"

平台:
PS4, PS5
推出日:
7/7/2022
發行商:
THQ NORDIC GAMES GMBH
類型:
運動
購買或使用本內容需遵守SEN使用條款及用戶合約。